معرفی کتاب راهی به سوی بهشت

اثر ماریو بارگاس یوسا از انتشارات علم - مترجم: حمید یزدان پناه-ادبیات دهه 2000

ارسال شده توسط ایران کتاب در تاریخ سه شنبه 17 بهمن 1396
¿Dónde se encuentra el Paraíso? ¿En la construcción de una sociedad
igualitaria o en la vuelta al mundo primitivo?
Dos vidas: la de Flora Tristán, que pone todos sus esfuerzos en la lucha por
los derechos de la mujer y de los obreros, y la de Paul Gauguin, el hombre
que descubre su pasión por la pintura y abandona su existencia burguesa para
viajar a Tahití en busca de un mundo no contaminado por las convenciones.
Dos concepciones del sexo: la de Flora, que sólo ve en él un instrumento de
dominio masculino, y la de Gauguin, que lo considera una fuerza vital
imprescindible puesta al servicio de su creatividad.
¿Qué tienen en común esas dos vidas desligadas y opuestas, aparte del
vínculo familiar por ser Flora la abuela materna de Gauguin? Esto es lo que
Vargas Llosa pone de relieve en esta novela: el mundo de utopías que fue el
siglo XIX. Un nexo de unión entre dos personajes que optan por dos modelos
vitales opuestos que desvelan un deseo común: el de alcanzar un Paraíso
donde sea posible la felicidad para los seres humanos.


In 1844, Flora Tristán embarked on a tour of France to campaign for workers and womens rights. In 1891, her grandson Paul Gauguin set sail for Tahiti, determined to escape civilization and paint primitive masterpieces. Flora died before her grandson was born, but their travels and obsessions unfold side by side in this deft, utterly absorbing novel.

Flora, the illegitimate child of a wealthy Peruvian father and French mother, grows up in poverty, and after fleeing a brutal husband, journeys to Peru to demand her inheritance. On her return, she makes her name as a popular writer and a champion of the downtrodden, setting herself the arduous task of touring the French countryside to recruit members for her Workers Union. Paul, struggling painter and stubborn visionary, abandons his wife and five children for life in the South Seas, where his dreams of paradise are poisoned by syphilis, the stifling forces of French colonialism, and a chronic lack of funds, though he has his pick of teenage Tahitian lovers and paints some of his greatest works.
خرید اینترنتی کتاب راهی به سوی بهشت
معرفی کتاب راهی به سوی بهشت
جستجوی کتاب راهی به سوی بهشت در گودریدز

معرفی کتاب راهی به سوی بهشت از نگاه کاربران
هر دو داستان به نظر من جالب بود، اما اگر من مجبور بودم یکی را حفظ کنم، آن را با فلورا خواهد بود. من دوست داشتم که چگونه نویسنده به فرآیند ایجاد نقاشی های پل گوگین مربوط می شود و اگر بخواهید این کتاب را بخوانید، بسیار ضروری است که تصاویری از نقاشی هایی که با دست توصیف شده اند، بسیار ضروری باشد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب با ایده های عالی، اما برای من قطعا خیلی طولانی است! بسیاری از مقالات فتوکپی نیم کتاب قبلی بسیار خوشایند بوده است. نوشته شده به خوبی و با یک ایده روایت عالی، اما از تکرار اغراق آمیز به خصوص در ابتدای کتاب.

مشاهده لینک اصلی
من مجبور شدم این کتاب را به پایان برسانم، اما متوجه شدم که طولانی و خسته کننده است. متاسفم، از آنجا که موضوع موضوع باید برای من جالب باشد. این کمک نمیکند که در شخص دوم نوشته شده باشد، که باعث ایجاد عجیب و غریبی برای آن شد.

مشاهده لینک اصلی
این کتاب به خوبی نوشته شده است. تجزیه و تحلیل روح انسانی مردانه و زنانه و تحلیل تاریخی خوب است. تنها ناکامی این است که طولانی است: همان داستان را می توان در نیمی از صفحات توضیح داد، اجتناب از نوشتن نویسنده در مورد تکرار خسته کننده.

مشاهده لینک اصلی
تاریخ داستانی؛ دیدگاه فوق العاده از فلور تریستان و پل گوگن؛ و ارزش های انسانی و پیشرفت است. بعضی از قطعات ممکن است کوتاه تر شوند، اما هنوز هم عالی است

مشاهده لینک اصلی
دسته بندی های مرتبط با - کتاب راهی به سوی بهشت


#جایزه نوبل ادبیات - #داستان تاریخی - #ادبیات داستانی - #ادبیات معاصر - #ادبیات پرو - #دهه 2000 میلادی - #تازه های ایران کتاب - #انتشارات علم - #ماریو بارگاس یوسا - #حمید یزدان پناه
#انتشارات علم - #ماریو بارگاس یوسا - #حمید یزدان پناه
کتاب های مرتبط با - کتاب راهی به سوی بهشت


 کتاب میراث گمشدگی
 کتاب پیش روی
 کتاب آفتاب خانواده اسکورتا
 کتاب راز داوینچی
 کتاب ملت عشق
 کتاب شهر فرنگ